today´s scoreboard
ranknamecityscoredatequickestavg
1 Nancy NY 13290 1/18/2020 7 10.4